روباه در پناهگاه حیات وحش دره انجیر

شاه روباه در پناهگاه حیات وحش دره انجیر
جبیر در پناهگاه حیات وحش دره انجیر