جبیر در پناهگاه حیات وحش دره انجیر

روباه در پناهگاه حیات وحش دره انجیر
قوچ ها در پناهگاه حیات وحش دره انجیر