قوچ ها در پناهگاه حیات وحش دره انجیر

جبیر در پناهگاه حیات وحش دره انجیر