شاه بوف در پناهگاه حیات وحش دره انجیر

عقاب طلایی در پناهگاه حیات وحش دره انجیر
جبیر در پناهگاه حیات وحش دره انجیر