جبیر در پناهگاه حیات وحش دره انجیر

شاه بوف در پناهگاه حیات وحش دره انجیر
کل در پناهگاه حیات وحش دره انجیر