کل در پناهگاه حیات وحش دره انجیر

جبیر در پناهگاه حیات وحش دره انجیر
بز و بزغاله در پناهگاه حیات وحش دره انجیر