بز و بزغاله در پناهگاه حیات وحش دره انجیر

بز و بزغاله در پناهگاه حیات وحش دره انجیر
در پناهگاه حیات وحش دره انجیر