باغ وحش تهران ميزبانسومين جشنواره روز حفاظت از يوزپلنگ در تهران بود. در اين برنامه که با حمايتانتشارات فنی، شرکت سهلان، پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايی و باغ وحش تهران درروزهای 16 و 17 مهرماه برگزار گرديد، علاوه بر انجمن يوزپلنگ ايرانی، مجلات دنيایوحش، نسخه دامپزشکی، حفاظت شکار و طبيعت و انتشارات فنی و طلايی نيز حضور فعالیداشتند.

بازديدکنندگان در اين جشنواره با حضور در غرفه های مختلف، با يوزپلنگ ايرانی آشنا می شدند. در بخش نقاشی، تصاوير و ماسکهايی از يوزپلنگ به منظور رنگاميزی دراختيار دانش آموزان قرار داده می شد. دربخش خطاطی، جملاتی با محوريت يوزپلنگ برای مردم نوشته می شد. پرده خوانی و مسابقه بدن يوزپلنگ نيز از ديگر بخشهای پرمخاطب اين جشنواره بود که به تنويرافکار می پرداخت. مسابقات و سرگرمی های جنبی ديگر نيز فرصتی برای بازديدکنندگان فراهم می ساخت تا درکنار جانوران باغ وحش، با يوزپلنگ ايرانی نيز آشنا شوند.

يکی از ابتکارات جشنواره امسال، راه اندازی راديو يوزپلنگ بود که طی دو روز جشنواره برقرار بود و از طريق آن، اطلاعات علمی درباره وضعيت يوزپلنگ در کشور به بازديدکنندگان داده می شد. همچنين مسابقه پيامکی نيز از بخشهای ديگر اين جشنواره بود. شايان ذکر است که در جشنواره روز يوزپلنگ در باغ وحش تهران، حدود 50 نفر از داوطلبان و اعضای انجمن يوزپلنگ ايرانی با همکاری يکديگر به اجرای برنامه ها پرداخته و اعضايی نيز از ساير شهرها نيز حضور داشتند. رسانه های جمعی نيز بطور گسترده اقدام به پوشش خبری اين جشنواره نمودند.

شهريور ماه هر سال برای علاقمندان و فعالان محيط زيست يادآور روز يوزپلنگ است که برگزاری آن از سال 1386 آغاز گرديده است. در اين سال، روز نهم شهريور ماه به عنوان “روز ملی حفاظت از يوزپلنگ ايراني” انتخاب شد تا دوستداران حفظ محيط زيست اين مرز و بوم با انجام فعاليت هاي نمادين و معرفي يوز، سعي در حفظ اين گربه سان در حال انقراض بنمايند. لازم به ذکر است که 9 شهريور ماه روز حفاظت از يوزپلنگ آسيايی  می باشد که به دليل همزمانی با ماه رضمان در سال جاری، برنامه های اجرايی آن در مهرماه برگزار می گردد.

عکس یادگاری تیم اجرایی جشنواره: