با پیگیری انجمن یوزپلنگ ایرانی و دعوت باغ وحش تهران، دو دامپزشک باتجربه فرانسوی در زمینه لقاح مصنوعی گربه‌سانان به ایران سفر کرده و از نزدیک با شرایط یوزپلنگ ایرانی آشنا شدند.

حضور دامپزشکان فرانسوی در انجمن یوزپلنگ ایرانی

این گروه که به منظور امکان سنجی باروری یوزپلنگ‌های ایرانی به روش لقاح مصنوعی به ایران سفر کرده‌اند، با حضور در دفتر انجمن، از آخرین وضعیت یوزهای ایرانی مطلع شدند.

حضور دامپزشکان فرانسوی در انجمن یوزپلنگ ایرانی

دو دامپزشک فرانسوی که از سازمان مردم نهاد CRESAM (حفاظت و تولید مثل حیوانات وحشی و در حال انقراض) با مرکزیت اروپا و فعال در آفریقای جنوبی  میهان انجمن بودند، تجربه بارورسازی گونه‌هایی مانند شیر، ببر و یوزپلنگ را در برخی کشورهای آفریقایی و آسیایی دارند.

حضور دامپزشکان فرانسوی در انجمن یوزپلنگ ایرانی

این گروه بعد از حضور در دفتر انجمن یوزپلنگ ایرانی، در سمیناری در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران به ارائه تجارب پیشین و معرفی تکنیک‌های مورد استفاده خود پرداختند.