دوازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست ایران از 29 آذر تا 2 دی 1391 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد و انجمن یوزپلنگ ایرانی نیز درکنار برخی از دیگر سازمانهای مردم نهاد، در این نمایشگاه شرکت نمود. معرفی اقدامات و آخرین یافته ها درخصوص یوزپلنگ و سایر گونه ها در ایران مهمترین بخش فعالیتهای غرفه انجمن در این نمایشگاه بود. با این حال، همانطور که انتظار ان
نیز می رفت، آخرین وضعیت یوزپلنگ در ایران و جمعیت باقیمانده غالب ترین پرسش بازدیدکنندگان بود. برگزاری غرفه انجمن در نمایشگاه محیط زیست با همکاری و حضور تعدادی از پرسنل و داوطلبان انجمن امکان پذیر شد که بدین وسیله از خانمها یاسمن حسن بیگی، فاطمه همتی، مرضیه دهقان، سارا عسگرنیا و هستی اکبرزاده و آقایان محمود مالکی، کاوه حب علی، مرتضی پورمیرزایی، امیرعلی بختیاری و احسان بهرامی تشکر و قدردانی می شود.

DSC05601.JPG

DSC05613.JPG

DSC05616.JPG