خودآموزهای سرگرمیو آموزشی به منظور آموزش دانش آموزان جوامع محلی اطراف زيستگاه های پلنگ در ايرانمنتشر گرديد. اين خودآموزها که در دو سطح ويژه دانش آموزان مقاطع دبستان و راهنمايیطراحی و تدوين شده است، براساس شرايط و ويژگی های پارک ملی ساريگل در استان خراسانشمالی طراحی شده است. اين منطقه سايت منتخب انجمن يوزپلنگ ايرانی می باشد که از سال1384 مطالعاتی درخصوص وضعيت پلنگ، بوم شناسی و همچنين تلاشهايی برای توانمندسازیتشکلهای محلی و آموزش جوامع محلی اين پارک در آن انجام گرفته است. در مرداد 1385،يکی از پلنگهای نر بالغ اصلی که در داخل اين پارک زيست می کرده و چند بار به دامدوربينهای تله ای افتاده بود، توسط شکارچيان غيرمجاز محلی از پا درآمد و همين امر،انجمن را مصمم به برنامه ريزی و اجرای يک پروژه آموزش جوامع محلی نمود.

در اين خودآموزها تلاش شده که اطلاعات کوتاه و مفيدی به زبان ساده و در قالب بازی، سرگرمی و مسابقه به دانش آموزان روستايی ارائه شود. همچنين، نقش محيط بانان به عنوان حافظان اصلی پلنگ برای دانش آموزان تبيين شده است. در تدوين اين خودآموزها، تلاش شده تا از آخرين نمونه های مشابهی که در ساير نقاط دنيا بکار رفته به عنوان الگو استفاده شده و نتايج مطالعات و پژوهشها درخصوص پلنگ ايرانی نيز با آنها تلفيق شده است. ساختار و اطلاعات اين خودآموزها برای استفاده در ساير زيستگاه ها کاملا قابل استفاده بوده و از علاقمندان، متخصصين و تشکلهای غيردولتی دعوت می شود تا چنين برنامه های آموزشی مشابهی در ساير زيستگاه های پلنگ ايرانی در کشور طراحی و اجرا گردد.