همزمان با پايان سال 1390، انجمن يوزپلنگ ايرانی از همه علاقمندان و دوستداران طبيعت ايران برای حفاظت از يوزپلنگ ايرانی دعوت می نمايد. يوزپلنگ که در زمانی نه چندان دور در پهنه های وسيعی از غرب و جنوب آسيا می زيست، امروزه ايران را آخرين سنگرگاه خود می داند. با اين حال، جمعيت يوز در ايران بسيار اندک و شکننده است، بطوريکه بررسی ها نشان می دهد که کمتر از 70 تا 100 يوز در عرصه های کويری شرق کشور، از يزد و کرمان گرفته تا سمنان و خراسان برای بقای خود می جنگند.

به منظور حفظ اين جانور ارزشمند، انجمن يوزپلنگ ايرانی درکنار ساير نهادهای دولتی و غيردولتی بيش از ده سال است که به انجام مطالعات و پژوهش های مختلف و آموزش جوامع محلی پرداخته است. ليکن، ارزشيابی کارايی اين تلاشها همواره پرسشی بزرگ پيش روی همه علاقمندان بوده است. از همين رو، “ارزيابی و پايش جمعيت های يوزپلنگ” در مناطق مختلف، به عنوان يک هدف بزرگ و دشوار برای سالهای آتی درنظر گرفته شده است تا بتوان به درستی وضعيت يوز در ايران را ارزيابی نمود.

مهمترين وسيله برای اين منظور، دستگاهی بنام “دوربين تَله ای Camera Trap” است. اين دستگاه دوربينی عکاسی مجهز به سنسورهای حرارتی و حرکتی است که از هر جانوری که از جلوی آن عبور کند، عکسبرداری می نمايد. خالهای يوزها مانند اثر انگشت انسانها، منحصربفرد بوده و به عبارت ديگر، هيچ دو يوزی در دنيا طرح خالهای يکسانی ندارند. از همين رو، با مقايسه اين خالهای به خوبی می توان دريافت که در هر منطقه چند يوز زندگی می کنند، آيا نر هستند يا ماده و چند توله دارند. بدون شک، اين وسيله بهترين ابزار برای پايش جمعيت يوزها در مناطق مختلف است.

 

مقايسه خالهای تصاوير نشان از آن دارد که همه تصاوير متعلق به يک يوزپلنگ هستند

(پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايی/انجمن طرح سرزمين/انجمن يوزپلنگ ايرانی)

 

درحال حاضر، انجمن يوزپلنگ ايرانی دارای تعدادی از اين نوع دوربين ها بوده و درمناطق مختلف کشور برای مطالعات کارگذاشته است. ليکن، ارزيابی صحيح و دقيق مناطق وسيع نيازمند تعداد دوربين های تله ای بيشتر می باشد. از همين رو، همه علاقمندان و دوستداران می توانند با کمک به انجمن برای تهيه اين دوربينهای تله ای و همچنين باطری های موردنياز آنها، درحفاظت از يوزپلنگ در ايران مشارکت نمايند.

علاقمندان می توانند به صفحه کمکهای مالی انجمن رفته و ما را در رسيدن به اين هدف بزرگ ياری نمايند.