پارک ملی ساريگل در خراسان شمالی یکی از بهترين زيستگاه های پلنگ ايرانی در کشور به شمار می رود که سالها ميزبان مطالعات ميدانی و برنامه های آموزشی توسط کارشناسان انجمن يوزپلنگ ايرانی با همکاری اداره کل حفاظت محيط زيست خراسان شمالی بوده است. جمعيت پلنگ اين منطقه در سالهای گذشته با استفاده از فناوری دوربين های تله ای، در دو سال متوالی برآورد شد. همچنين به منظور بررسی بوم شناسی اين جانور، رژيم غذايی و زادآوری اين جانور موردنظر قرار گرفت. همچنين کنترل صدور پروانه های شکار در اين مطالعه مورد ارزيابی قرار گرفته است.

از سوی ديگر، همزمان با مطالعات ميدانی، فعاليتهای آموزشی گسترده ای در سطح 9 روستا و همچنين شهرستان اسفراين ساماندهی شد که همه آنها با همکاری مقامات استانی و محلی برنامه ريزی شد. نتايج اين پروژه و درسهای آموخته از آن در گزارشی اخيرا به صورت مشترک توسط اين انجمن و مسئولين اين پارک ملی در نشريه تخصصی Cat News متعلق به گروه متخصصين گربه سانان اتحاديه جهانی حفاظت IUCN منتشر شده که از اینجا قابل دستيابی است.

 

یک فرد محلی که مورد حمله پلنگ قرار گرفته است. لازم به ذکر است که اين فرد تلاش کرده گوسفند شکار شده توسط پلنگ را از دست آن درآورد