صفحه اصلی دستکاری در سرنوشت یوزپلنگان آسیایی مقایسه تغییرات جمعیت یوزپلنگ آفریقایی از سال 1975 تا 2016

مقایسه تغییرات جمعیت یوزپلنگ آفریقایی از سال 1975 تا 2016

مقایسه تغییرات جمعیت یوزپلنگ آفریقایی از سال 1975 تا 2016
جا به جایی یوزپلنگ ها به صورت دسنی در فراجمعیت های آفریقای جنوبی