دومين سمينار حيات وحش در محل سالن اجتماعات انتشارات فنی ايران در روز سه شنبه مورخه  ٩ /٨ /١٣٩١ برگزار گرديد. در اين سمينار که با حضور حدود 45 نفر از کارشناسان و محققين برگزار شد، نتايج دو پژوهش در زمينه آهو و خزندگان برای کارشناسان و دانشجويان ارائه شد.

يکی از مهمترين پرسش های موجود درباره آهوان ايران، وجود تفاوتهای احتمالی ميان آهوان شرق و غرب زاگرس بود که براساس پژوهش های دکتر حیات غیب با عنوان “مقایسه ی تنوع ژنتیکی و مرفولولوژیکی آهوان ایرانی در شرق و غرب زاگرس”، اشتقاق معنی دار ژنتیکی و مرفولوژیکی بین آهوهای شرق و غرب زاگرس نشان داده شد.

در بخش بعد، مهندس کامران کمالی به ارائه نتايج پژوهش های خود از شناسايی خزندگان در حوزه زاگرس مرکزی که با حمايت پروژه حفاظت از زاگرس مرکزی سازمان حفاظت محيط زيست انجام گرفته بود، پرداخت. موضوع پژوهش ایشان “بررسی فراوانی نسبی خزندگان در زیستگاه های عمده ی زاگرس مرکزی جهت شناسایی زیستگاه های دارای اهمیت حفاظتی” بود. معرفی منطقه ی مورد مطالعه، پوشش های گیاهی، ویژگی های توپوگرافی و گونه های موجود در منطقه، بخشهای مختلف این سخنرانی را تشکیل می داد. در این مطالعه بهترین زیستگاه های مناسب برای خزندگان منطقه با توجه به درصد حضور این گونه ها تعیین گردیده است.

در اين نشست همچنين تعدادی از مديران مرتبط از سازمان حفاظت محيط زيست نيز حضور داشتند. دکتر اصغر محمدی فاضل، معاون محيط طبيعی سازمان نيز دقايقی به سخنرانی برای حضار پرداخته و ضمن استقبال از برگزای چنين نشستهای فنی و خالی بودن چنين فرصت هايی در ميان کارشناسان و محققين کشور، ابراز اميدواری نمود که اين سمينارها می تواند به عنوان اتاق فکرهايی برای مدون نمودن هرچه بيشتر اولويت ها و نيازهای حفاظتی کشور باشد. همچنين، آقايان دکتر حسين محمدی، مديرکل دفتر حيات وحش و تنوع زيستی، دکتر منتظمی، مديرکل دفتر موزه و ذخاير ژنتيکی، دکتر سعيدپور، معاونت دانشگاه محيط زيست، مهندس جوکار، مدير پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايی و مهندس فرقانی پور از شبکه دوم سيما در کنار دانشجويان و محققين مختلف از ديگر مهمانان اين نشست بودند.

دومين نشست حيات وحش در ساعت 20 / 19 به پايان رسيد. اين نشست به صورت ماهيانه با همکاری انتشارات فنی ايران و سايت خبری “زيست بوم” برگزار می شود.

 

 

IMG_4331.JPG

 

IMG_4360.JPG

 

IMG_4353.JPG

 

سخنرانی دکتر فاضل، معاونت محيط طبيعی سازمان حفاظت محيط زيست

 

IMG_4346.JPG

 

دکتر حيات غيب سخنران نخست سمينار

 

IMG_4369.JPG

 

مهندس کمالی دومين سخنران علمی سمينار

 

IMG_4371.JPG

 

IMG_4372.JPG

 

عکس گروهی پايان سمينار