نتايج مطالعه ای که اخيرا در منطقه حفاظت شده کوه بافق يزد انجام گرفت، نشان می دهد که دو خانواده از پلنگ همزمان در اين منطقه زيست می نمايند. يکی از خانواده ها دارای يک توله و خانواده ديگر دارای دو توله می باشد که همگی کمتر از يکسال سن دارند. در ميان جمعيت های شناخته شده پلنگ در کشور، به ندرت همزمان دو ماده دارای توله در يک منطقه ثبت شده است. پلنگ يکی از گونه هايی است که معمولا در هر منطقه از تراکم پايينی برخورداری بوده و حضور توله ها و موفقيت مادر در رساندن آنها به يک سالگی، نقش زيادی در تضمين بقای بلندمدت جمعيت دارد. تصاوير گرفته شده از توله ها نشان از آن دارند که اين جانوران جوان بسيار کنجکاو بوده و در مواجهه با دوربينها به بررسی دوربين ها می پردازند.

منطقه حفاظت شده بافق در شرق استان يزد يکی از مهمترين زيستگاه های پلنگ ايرانی در مرکز ايران می باشد که همواره در ميان کارشناسان و محيط بانان به عنوان منطقه ای باتراکم بالای پلنگ شناخته می شده است. از همين رو، مطالعه ای به منظور برآورد جمعيت پلنگ در اين منطقه از زمستان سال گذشته توسط انجمن يوزپلنگ ايرانی و اداره کل حفاظت محيط زيست يزد با همکاری پروژه حفاظت از يوزپلنگ ايرانی و مؤسسه پانترا در اين منطقه درحال اجراست. از آنجا که طی اين مطالعه، فيلمهای متعددی از پلنگ در اين منطقه گرفته شد، به زودی برای علاقمندان منتشر خواهند شد.

 

 

BafqCubs1.jpg

 

دو توله در شمال منطقه

 

BafqCubs2.jpg

 

يک توله در جنوب منطقه

 

BafqCubs3.jpg

 

مادر همراه با دو توله اش