شاه روباه يکی از کوچکترين اعضای خانواده سگ سانان در مناطق کويری مرکزی ايران به شمار می رود که در ايران و همچنين ساير مناطق حوزه انتشار آن در آسيا، چندان شناخته شده نيست. نتايج مطالعه اخير در پناهگاه حيات وحش عباس آباد نشان از پراکنش گسترده اين روباه در بخشهای مختلف اين منطقه دارد. از ابتدای ارديبشهت ماه 1391، ايستگاه های متعددی در سرتاسر اين منطقه وسيع در مرکز ايران با استفاده از دوربين های تله ای درحال پايش می باشد که تصاوير متعدد از شاه روباه نشان از فراوانی نسبتا بالای اين گونه در مقايسه با ساير هم خانواده های آن در اين زيست بوم کويری می باشد.

از 4 گونه روباه که در ايران زيست می نمايد، 3 گونه شاه روباه، روباه شنی و روباه معمولی در پناهگاه حيات وحش عباس آباد و تنگل ها زيست می نمايد و حضور انواع مختلف از گوشتخواران در اين منطقه دال بر تنوع زيستگاه های متفاوت در سرتاسر منطقه می باشد. شاه روباه در مناطق کوهستانی پاکستان، افغانستان، ايران و کشورهای جنوبی روسيه زندگی می کند. مطالعات محدود صورت گرفته درباره اين گونه نشان داده اند که مواد گياهی و حشرات بخش عمده ای از نيازهای غذايی شاه روباه را تأمين می کنند. علی رغم پراکنش گسترده اين گونه در ايران، تابحال مطالعه ای در خصوص وضعيت يا نيازهای بوم شناختی آن در کشور صورت نگرفته است. مطالعه حاضر برای پايش جمعيت و پراکنش گوشتخواران منطقه عباس آباد به صورت مشترک توسط اداره حفاظت محيط زيست نايين و انجمن يوزپلنگ ايرانی با حمايت اداره کل حفاظت محيط زيست اصفهان و پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايی درحال اجرا بوده و تا اواسط تابستان ادامه خواهد داشت.