نظر به همزمانی ماه رمضان و روز حفاظت از يوزپلنگ آسيايی، کليه برنامه های اجرايی امسال در مهرماه در تهران و شهرستانها برگزار خواهد شد و طی هفته جاری، رسانه ها به بزرگداشت اين روز خواهند پرداخت:

يکشنبه 88/6/8: برنامه صبح آمد (8 صبح)

دوشنبه 88/6/9: برنامه روز از نو (7:30 صبح)

پنج شنبه 88/6/12: برنامه خانواده“بهشتی ديگر” (ظهر)

 

راديو:

دوشنبه 88/6/9:برنامه نشانی (راديو جوان)

دوشنبه 88/6/9:برنامه سيب سرخ (راديو جوان)

دوشنبه 88/6/9:راديو فارسی آلمان

سه شنبه 88/6/10:برنامه تازه ها (راديو صدای آشنا)

 

روزنامه ها:

دوشنبه 88/6/9: روزنامه همشهری

دوشنبه 88/6/9: روزنامه جام جم

دوشنبه 88/6/9: روزنامه قدس

چهارشنبه 88/6/11: روزنامه فرهيختگان

 

مجلات:

شماره شهريور ماه: ماهنامه دنيای وحش

 

خبرگزاری ها:

سه شنبه 88/6/10: خبرگزاری سبزپرس