در ایران یک گونه گرگ زیست می کند که پراکنش وسیعی در بخشهای گسترده ای از سطح کشور دارد. اين گونه کمتر در ایران مورد مطالعه قرار گرفته و نخستین پژوهش علمی درباره این گونه از سال 1386 در پناهگاه حیات وحش قمیشلوی اصفهان که یکی از مهمترین زیستگاه های این گونه در کشور محسوب می گردد، انجام شده است. زندگي گروهي و ساختار جمعيتي يکي از ابعاد مهم بوم‌شناختي گرگ‌ها محسوب مي‌شود که عمدتا در اروپا و آمريکاي شمالي مورد بررسي قرار گرفته است، ليکن کمتر در مناطق خشک آسيا مطالعه شده است.

براساس یافته های پژوهشی که به صورت مشترک توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی، پژوهشکده علوم محیطی و اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان در این منطقه صورت گرفت، بزرگی دسته‌هاي گرگ در فصول مختلف عموما پيرامون 2 است که تفاوت معني‌داري بين اندازه گروه‌ها در فصول مختلف و حاشيه و مرکز منطقه دیده نشد. گروه‌هاي گرگ در قميشلو يکي از کوچک‌ترين اندازه‌هاي ثبت شده در دنياست که به نظر مي‌رسد به دليل کوچک بودن اندازه طعمه‌هاي آن در اين منطقه نسبت به ساير مناطق حوزه انتشار آن است.

گرگ‌ها موجوداتي اجتماعي هستند که اندازه دسته‌ها معمولا با اندازه طعمه و قابليت دسترسي آنها ارتباط دارد. درعين حال، ساختار هر گله گرگ تحت تأثير بهره‌برداري انسان از جمعيت‌ آنها نيز قرار دارد. عوامل انساني از قبيل شکار مستقيم و تصادفات جاده‌اي از علل مهم تلفات گرگ در قميشلو است.

در همین راستا، یافته های این پژوهش در قالب مقاله ای منتشر شده است که علاقمندان می توانند آنرا از اینجا دریافت نمایند:

  بررسی تغييرات اندازه گروه گرگ خاکستری در پارک ملی و پناهگاه حيات وحش فمیشلو، اصفهان