پايتخت يوزپلنگهای دنيا ميزبان نخستين دوره آموزشی مطالعه و حفاظت از يوزپلنگ بود که پاييز 1387 در مرکز مؤسسه حفاظت از يوزپلنگ (CCF) برگزار گرديد. در اين دوره، 5 نفر از اعضای انجمن يوزپلنگ ايرانی نيز شرکت داشته و تجربيات ارزنده ای برای ارتقای مهارتهای مطالعاتی و آموزشی برای حفاظت از يوز ايرانی و ساير گونه های حيات وحش کشورمان کسب نمودند. درپايان اين دوره، گزارش جامعی از فعاليتها و دستاوردهای آن آماده شده که از اينجا قابل دريافت می باشد.