سومین شماره خبرنامه پلنگ ايرانی منتشر شد. در اين شماره مباحث مختلفی درباره پلنگ در ايران می خوانيد که عبارتند از:

    داستان پلنگ …

     آيا اقدامات حفاظتی برای تضمين بقای بلندمدت پلنگ در ايران کافيست؟

 

      کتابخانه پلنگ ايرانی

    بحران پلنگ در لرستان

    معرفی پارک ملی تندوره

  و …

 

علاقمندان به دريافت اين شماره و شماره های پيشين خبرنامه پلنگ ايرانی می توانند با مراجعه به بخش سال پلنگ در وب سايت، آنها را دانلود نمايند.