براساس آخرین مطالعه ای که درپناهگاه حيات وحش مياندشت انجام شده، آهوی ايرانی زيستگاه هايی را انتخاب می کند کهريسک کمتری در برابر شکارچيان موتورسوار انسانی داشته باشد و اجتناب از زيستگاه هایيوزپلنگ در اولويت بعدی برای اين جانور قرار دارد. همچنين، آهوان در ماههای آذر تااسفند ماه بيش از هر زمان ديگری طعمه يوزها شده که حضور دامهای اهلی در منطقه ورانده شدن از زيستگاه های مطلوب، مهمترين دليل اين رويداد است. علاقمندان به خواندن اين مقاله می توانند آنرا ازاينجادريافت نمايند. يکی از مهمترين اولويتهای انجمن يوزپلنگ ايرانی انتشار دستاوردهایپژوهشها با تکيه بر ارائه راهکارهای کاربردی و عملی به مديران حيات وحش می باشد.