بررسی های اخیر نشان می دهد که از سال 1380 تاکنون، حداقل75یوزپلنگ در مناطق مختلف ایران به دنیا آمده اند که در 32 خانواده مخلف بوده اند. به بیان دیگر، حداقل هر سال بطورمتوسط 6 تا 7 توله یوزپلنگ در ایران به دنیا دآمده اند. البته لازم به ذکر است که این تعداد قطعا از میزان زادآوری واقعی یوزها کمتر می باشد، چون فقط برمبنای مشاهده مستقیم و تصاویر بدست آمده می باشد، حال آنکه انتظار می رود که همه خانواده ها رؤیت نشده یا همه داخل مناطق حفاظت شده نباشند و دوربین های تله ای کار گذاشته می شوند. نکته قابل توجه آنست که تنها منطقه توران به تنهایی حدود 30% توله ها را به خود اختصاص داده است.

مطالعات در شرق آفریقا نشان داده که از هر 20 توله یوزپلنگی که در طبیعت به دنیا می آید، تنها یکی به سن 18 ماهگی که زمان جدایی از مادر است، می رسد. با این حال، بررسی ها در ایران مبین آنست که میزان بقای توله ها از آفریقا بیشتر است و درصد بالاتری از توله ها به سن بلوغ می رسند. تولد این تعداد یوز در مناطق مختلف در سرتاسر کشور نشان دهنده پویایی جمعیت یوزهای ایران بوده و نوید دهنده آنست که در صورتیکه شرایط زیستگاهی مناسبی برای این گونه برقرار شود، افزایش جمعیت قابل انتظار خواهد بود.

زادآوری یکی از مهمترین جنبه های پویایی جمعیت جانوران به شمار رفته و پایش آن به صورت دقیق می تواند اطلاعات ارزشمندی درخصوص روند جمعیتی گونه ها در اختیار کارشناسان و مدیران قرار دهد. از همین رو، از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری، همزمان با پایان اوج زایمان یوزها در ایران، بخشهای مهم زیستگاهی بیشتر مناطق حفاظت شده محل انتشار یوزها در ایران توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی، پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و ادارات کل حفاظت محیط زیست استانهای یزد، خراسان شمالی، سمنان، خراسان جنوبی و کرمان، مجهز به دوربین های تله ای شده اند تا پس از اجرای فاز نخست برنامه پایش جمعیت یوز در ایران که طی دو سال گذشته صورت گرفت، بتوان برآورد مناسبی از میزان زادآوری یوزها در مناطق مختلف کشور بدست آورد.