فيلم مستند با عنوان “غروب خجير
محصول انجمن يوزپلنگ ايرانی جايزه ويژه هيأت داورانسومين جشنواره بين المللی فيلم مستند ايران “سينما حقيقت” را از آن خود کرد. اين فيلم به کارگردانی و تهيه کنندگی فتح الله اميری و مديريت توليد مرتضی اسلامیتوليد شده، از سال 1387 کليد خورد و توليد آن بيش از 6 ماه به طولانجاميد.

هدف از توليد اين فيلم، وضعيت مخاطره آميز پارک ملی خجير و لزوم توجه بيشتر به پژوهش برای حفاظت از زيستگاه هايی مانند اين پارک ملی می باشد. اين فيلم مستند درباره يک ميش است که برای نخستين بار در دنيا بيماری خاصی که در ميان سگ سانان رايج است، در آن مشاهده می شود و اين فيلم به بررسی وقايع مرتبط با اين ميش و علل بروز چنين اتفاقی می پردازد.