انجمن یوزپلنگ ایرانی از سال 1390 با همکاری ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها و پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، پایش وضعیت یوزپلنگ آسیایی را در ایران آغاز نمود. هدف فاز نخست این پایش برآوردی از جمعیت یوزپلنگ ها و نسبت جنسی آنها بود که در پایان، نتایج قابل توجهی از وضعیت و جمعیت یوز در ایران بدست آمد.
در صورتی نتایج یک پایش میتواند در امر حفاظت قابل اتکا و کاربردی تلقی شود که در طی چندین سال و یه شکل مداوم انجام گیرد. به همین منظور بلافاصله پس از پایان فاز اول ( سال 1393)، فاز دوم با هدف بهینه کردن پروتکل های پایش برای دوربین گذاری ها آغاز شد که اطلاع از مهاجرت های یوزپلنگ ها از دستاوردهای مهم آن بود.
در فاز سوم که در روزهای پایانی اردیبهشت امسال آغاز شده است، تلاش می شود که با افزایش تعداد دوربین های تله ای و با هدف بروز رسانی پارامترهای جمعیتی با تاکید بر ارزیابی وضعیت ماده یوزپلنگ ها و زادآوری آنها در مناطق حفاظت شده و آزاد، همچنان به تکمیل اطلاعات مربوط به یوزپلنگ ها دست یافته تا بلکه بتوان از سرعت انقراض این گربه سان اندکی کاسته شود. این فاز نیز همانند فازهای قبل، با همکاری ادارات کل استان ها، پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و همیاران محلی انجام خواهد گرفت، همچینن قدردان تمام افرادی که این انجمن را در فراهم نمودن دوربین ها و تجهیزات یاری رساندند، هستیم.