بدون شک چيزی نمی توانست بيش از ديدن يک فيلم چهار دقيقه ای از يک پلنگ در صفحه نمايشگر دوربين کار گذاشته شده در شمال ايران، کارشناسان انجمن يوزپلنگ ايرانی را خوشحال نمايد. زيرا بالاخره موفقيت فيلمبرداری از رفتار قلمروطلبی و جفت يابی پلنگ ايرانی برای نخستين بار در طبيعت بدست آمد.

در اين فيلم يک پلنگ نر بالغ که مدتها براساس آثار و نمايه هايش مورد رديابی و تحت بررسی بود، در برابر دوربين به تعيين قلمرو پرداخته و درعين حال نشانه هايی از جفت يابی را نيز از خود نشان می دهد. نکته قابل توجه در اين فيلم آرامش بيش از حد اين نر و رفتار کاملا طبيعی آن می باشد که آنرا در نوع خود بی نظير ساخته است. فيلم مذکور با استفاده از دوربين تله ای فيمبردای حرفه ای گرفته شده و با کيفيت HD می باشد. چنين موفقيتی بدون شک مرهون مطالعات گسترده در اين منطقه می باشد که از سال 1384 آغاز شده و تابحال گزارشهای متعددی از آن منتشر شده يا درحال انتشار می باشد (جهت دريافت اين گزارشها به کتابخانه وب سايت می توانيد مراجعه نماييد).

فيلمبرداری از پلنگ در طبيعت بسيار دشوار می باشد که بدون شک ناشی از تراکم پايين و رفتار مخفی کارانه اين جانور می باشد. ولی در سالهای اخير در چند نوبت فيلمهايی از اين جانور در طبيعت ايران گرفته شده، ليکن اين فيلم را بايد به دليل کيفيت بالا، طول تصويربرداری و آرامش و رفتار منحصربفرد آن بهترين فيلم پلنگ در سرتاسر حوزه انتشار پلنگ ايرانی در غرب آسيا دانست. از اين رو، اين فيلم بدون شک شادی فراوانی را برای اعضای انجمن در پايان سال 1389 به عنوان سال پلنگ در ايران به ارمغان آورد و انگيزه بسيار بالايی برای ادامه فعاليتها در اين راستا داد.

اين فيلم بخشی از يک مجموعه مستند دوقسمتی است با مضمون حيات وحش البرز می باشد که مطالعات آن از سال 1384 و فيلمبرداری آن از سال 1387 توسط چندين فيملبردار و محقق در حوزه وسيع البرز درحال توليد می باشد و قسمت نخست آن در پايان بهار 1390 آماده پخش و از سيما خواهد بود. فيلم حيات وحش البرز محصول مشترک بخش تحقيقات و مستندسازی انجمن يوزپلنگ ايرانی بوده و به سفارش صدا و سيمای مرکز مازندران تهيه می شود.

 

Smallleo2.jpg

 

تصويری از پلنگ فيلمبرداری شده