فيلم مستند «غروب خجير» با هدف معرفی روند روبه زوال پارک ملی خجير توليد شده است. اين مستند درباره يک ميش است که برای نخستين بار در دنيا بيماری خاصی که در ميان سگ سانان رايج است در آن مشاهده می شود و فيلم به بررسی وقايع مرتبط با اين ميش و علل بروز چنين اتفاقی می پردازد.
لازم به ذکر است که مستند «غروب خجير» آخرين محصول انجمن يوزپلنگ ايرانی است که ساخت آن از سال 1386 آغاز شد. اين فيلم در ميان 50 فيلم منتخب از حدود 600 فيلم مستند شرکت کننده در جشنواره فيلم مستند سينما حقيقت 2009 قرار گرفته و در روز سه شنبه 28 مهرماه، ساعت 16/30 در سينما فلسطين واقع در خيابان طالقانی اکران می شود.