همایش بزرگ کویر نوردی با هدف معرفی سال 2010 سال جهانی تنوع زیستی با شعار “تنوعزیستی اساس زندگی” با حضور 700 نفر از اعضا و تیمهای کوهنوردی از سراسر کشور به همتهیئت کوهنوردی و هماهنگی هيئت کوهنوردی استان اصفهان برگزار شد. اين برنامه صبح روزجمعه 18 دی ماه از محل بارگاه حضرت آقا علی عباس بادرود آغاز گرديد و پساز 7 ساعت راهپيمايی در ميان رمل ها و تپه های شنی بادرود بهپایان رسيد. از نکات مرتبط با مسائل آموزش محيط زيست در اين برنامه می توانبه موارد زير اشاره نمود:

  • برنامه بذر پاشی در قسمتهای کم پوشش مسير که به همتاداره منابع طبیعی بادرود انجام گرفت. اعضای این اداره بسته های حاوی بذر را ميانشرکت کنندگان توزیع نمودند و کويرنوردان حين پیمايش مسير اقدام به پراکندن بذرهانمودند.
  • تعدادی از اعضای انجمن يوزپلنگ ايرانی، کانون گردشگری آراد و کانوندوستداران محيط زيست دانشگاه شهيد رجایی تهران در اين برنامه با معرفی سال 2010 سالجهانی تنوع زیستی و با هدف آگاهی رسانی درباره يوز ايرانی و شعار سرنوشت يوز آسيايیدر دستان ایرانيان با توزيع بسته های آموزشی و پوستر يوز ايرانی با کوير نوردان بهگفتگو پرداختند.

 

لازم به یادآوری است این گونه همايشها فرصت های کم نظيری است برایآموزشگران و فعالان مسائل محیط زيست تا در راستای هدف “هر طبيعت دوست يک محيط باناقدام نمايند. اعضای تیم شرکت کننده عبارت بودند از:

  1. امیر ترک پور (دانشجوی دانشگاه شهید رجایی ونماینده کانون دوستداران محیط زیست)
  2. محمد جواد محسن پور (دانشجوی دانشگاه شهیدرجایی و نماینده انجمن یوزپلنگ ایرانی)
  3. محمد عظیمی (مدرس ریاضیات دانشگاه، عضوانجمن یوزپلنگ ایرانی و نماینده کانون گردشگری آراد(