يوزپلنگ جوان پارک پرديسان تهران به خانه جديد خود در پناهگاه حيات وحش مياندشت منتقل گرديد. اين يوزپلنگ جوان در تاريخ 6 آذرماه سال جاری از پارک پرديسان زنده گيری شده و درحضور جمع زيادی از مسئولين دولتی ملی و محلی، اتحاديه جهانی حفاظت و فعالان و تشکل های زيست محيطی، در محيط تازه خود رهاسازی گرديد. اين محيط بزرگ 12 هکتاری طی ماه ها تلاش شبانه روزی اداره کل حفاظت محيط زيست خراسان شمالی و اداره حفاظت محيط زيست شهرستان جاجرم در منطقه دوشاخ واقع در شمال شرقی پناهگاه حيات وحش مياندشت احداث گرديده و اميد است بتواند مکان امنی برای اين يوز جوان باشد.

خرگوش وحشی غذای اصلی يوز نر جوان را در اين محل تشکيل می دهد که به صورت مرتب از طبيعت زنده گيری شده و در داخل محوطه وسيع کوشکی رهاسازی می گردد تا بتواند آنرا شکار نمايد. البته لازم به ذکر است که براساس بررسی های صورت گرفته توسط انجمن يوزپلنگ ايرانی طی نيم دهه گذشته در اين منطقه، خرگوش کمتر از 20% رژيم غذايی خرگوش را در مياندشت تشکيل می دهد و از اين رو، گرفتن خرگوشها از محيط طبيعی احتمالا تأثير چندانی بر جمعيت يوزهای وحشی مياندشت نخواهد گذاشت. درعين حال، برخی وعده های غذايی اين يوز با گوشت گوساله تأمين می گردد که به منظور جلوگيری از بروز بيماری های استخوانی رايج در ميان يوزپلنگها، گوشتها آغشته به پودر کلسيم در اختيار جانور قرار داده می شود. طی روزهای نخست، اين يوزپلنگ عمدتا به گشت پيرامون فنسها می پرداخت تا بتواند راهی به فضای خارج بيابد، ولی پس از مدتی عادت نموده و روزها را به استراحت در خانه وسيع خود می گذراند. گاهی اوقات نيز به گشت ميان بوته ها پرداخته و با دست به آنها ضربه می زند تا شايد خرگوشی درحال استراحت را يافته و شکار کند.

پناهگاه حيات وحش مياندشت ميزبان “مرکز تحقيقات يوزپلنگ آسيايی در شرايط نيمه طبيعی” است که با ورود اين يوز نر جوان فعاليت خود را رسما آغاز نموده است. اين يوز در پاييز سال 1386 در سن حدودا 8 ماهگی براساس گزارشهای تأييد نشده توسط فردی طبيعت دوست بنام کوشکی از شکارچيان در شرق خارتوران (نزديک به مياندشت) خريداری شده و دراختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار داده شد. اين يوزپلنگ طی يک سال گذشته در پارک طبيعت پرديسان تهران به زندگی خود ادامه داد و درحال حاضر، در مياندشت در محوطه وسيعی زيست می نمايد.

 
مصاحبه با آقای دکتر اورس برايتن موزر پس از رهاسازی يوزپلنگ در سايت مياندشت