باغ وحش تهران میزبان سومین جشنواره روز حفاظت از یوزپلنگ در تهران بود. در این برنامه که با حمایت انتشارات فنی، شرکت سهلان، پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و باغ وحش تهران در روزهای 16 و 17 مهرماه برگزار گردید.

نوزدهيمن کنفرانس بين المللی خرس از 26 لغايت 31 ارديبشهت ماه در شهر تفليس گرجستان برگزار می شود. اين کنفرانس معتبر علمی هر دو يا سه سال يک بار برگزار شده و دور قبل آن در مکزيک بوده است. باقر نظامی و محمدصادف فرهادی نيا در اين دوره شرکت نموده و 2 مقاله علمی در محل هتل راديسون ارائه می دهند.  

عنوان يکی از اين مقالات، “بررسی پراکنش و وضعيت خرس قهوه ای در ايران” می باشد. براساس اين مطالعه، حداقل 108 منطقه از کشور زيستگاه خرس قوه ای بوده و نقشه پراکنش آنها ارائه شده است. همچنين، عوامل تهديد، تعارضات، وضعيت و مديريت آنها نيز مورد بحث قرار گرفته است.

“نخستين مطالعه بوم شناختی خرس قهوه ای در ايران” عنوان مقاله ديگری است که حاصل بيش از 4 سال مطالعه در محدوده شمالی منطقه حفاظت شده البرز مرکزی می باشد. در اين پژوهش، مباحثی مانند زادآوری، ترکيب جمعيتی، عوامل تهديد و نقش زيستگاه های حاشيه ای مورد بررسی قرار گرفته است.

 

باقر نظامی درحال مشاهده و ثبت خرس های قهوه ای