شهرستان اليگودرز ميزبان نخستين همايش “لرستان؛ سنگرگاه پلنگ ايرانی در زاگرس” در روز 7 مرداد ماه 1390 بود. در اين همايش که به صورت مشترک توسط انجمن يوزپلنگ ايرانی و اداره کل حفاظت محيط زيست لرستان برنامه ريزی شد، بيش از 200 مهمان از 13 روستای اصلی جنوب حوزه اشترانکوه در شهرستان اليگودرز (بخش شول آباد) شرکت داشتند. انجمن زيست پويان زاگرس و بخشداری شول آباد از مهمترين همکاران اين همايش بوده و دفتر نماينده اليگودرز در مجلس، شرکت همارشتن و شرکت آرد ممتاز اليگودرز از حاميان اصلی اين برنامه بودند.

در اين همايش که با سخنان مهندس بازگير، مديرکل حفاظت محيط زيست لرستان افتتاح شد، مطالبی درخصوص اهميت محيط زيست و پلنگ برای عشاير و روستاييان مهمان بيان شد. در ادامه مهندس توکلی نماينده اليگودرز در مجلس به بيان مطالبی درخصوص اهميت اليگودرز ازنظر زيست محيطی پرداخت و پس از آن مهندس محمودی بخشدار شول آباد در سخنانی از برگزاری چنين برنامه ای بسيار ابراز خرسندی نمود.

در ادامه فيلم آموزشی “پلنگ شکوه کوهستان” محصول انجمن يوزپلنگ ايرانی به مدت 10 دقيقه برای حضار پخش شد و پس از آن مهندس فرهادی نيا به بيان مطالبی علمی درباره پلنگ ايرانی پرداخت. در ادامه فيلم “بهشت خرسهای قهوه ای” پخش شده و پس از آن مهندس نظامی درخصوص اهميت خرس قهوه ای و وضعيت آن در لرستان سخنانی ايراد نمود. اين همايش با تجليل از دست اندرکاران به کار خود پايان داد. درکنار همايش برای تعدادی از عشاير علاقمند و معتمد کارت همياری محيط زيست توسط اداره کل حفاظت محيط زيست لرستان صادر شد و کيف پارچه ای پلنگ، پيراهن، کلاه و بروشور به عنوان يادگاری اين همايش به مهمانان هديه داده شد.

بيش از يک سوم تلفات پلنگ در حوزه زاگرس در استان لرستان رخ می دهد بطوريکه در سال گذشته تقريبا يک پلنگ در هر ماه در مناطق مختلف اين استان ازپا درآمده آند. بخش قابل توجهی از اين تلفات در حوزه سه شهرستان اليگودرز، ازنا و دورود رخ می دهد که در مرحله نخست اين همايشها اليگودرز به عنوان ميزبان انتخاب شد. به دنبال درخواست سازمان حفاظت محيط زيست برای تنويرافکار عمومی با هدف کاهش تلفات پلنگ در لرستان، انجمن يوزپلنگ ايرانی از پاييز سال 1389 در اين استان برنامه های مختلفی را اجرا نموده که تا پايان سال 1390 ادامه خواهد داشت.

برگزاری شايسته همايش پلنگ در اليگودرز بدون شک مرهون تلاشها و زحمات سجاد سميعی کارشناس جوان انجمن يوزپلنگ ايرانی و حميد جديدی از اداره حفاظت محيط زيست اليگودرز بود که بدين وسيله از زحمات و تلاشهای آنها تشکر و قدردانی می شود.

 

 

Aligudarz1.jpg

 

Aligudarz2.jpg

 

Aligudarz4.jpg

 

Aligudarz3.jpg

 

صدور کارت همياری برای عشاير