انجمن یوزپلنگ ایرانی یک تشکل غیردولتی و غیرانتفاعی مستقل بوده که از هیچ نهاد دولتی و غیردولتی بودجه ای دریافت ننموده و تمامی فعالیتهای خود را با حمایت افراد یا مؤسسات علاقمند انجام می دهد که به شرح زیر می باشد:

[dt_gap height=”10″][vc_text_separator title=”حامیان ما” title_align=”separator_align_center”][dt_divider style=”thick”]
 • انتشارات فنی ایران (از سال 1382 تاکنون)
 • شرکت سهلان (سال 1388)
 • انتشارات طلایی (سال 1388)
 • شرکت فرااندیشان ساعی (از سال 1391)
 • دفتر کمکهای کوچک برنامه عمران ملل متحد در تهران (از سال 1384 تا 1387)
 • مؤسسه آسمان شب پارسه (از سال 1385 تا 1389)
 • مؤسسه حفاظت از گربه سانان کوچک (سال 1385)
 • پارک گربه سانان فرانسه (سال 1390)
 • باغ وحش کلمبوس (سال 2005)
 • باغ وحش شیکاگو (سال 2007)
 • موسسه حفاظت از طبیعت رافورد (سال 2004)
 • شرکت ایران خودرو (از سال 1389تاکنون)
 • باغ وحش لاپالمیر فرانسه (سال 2005)
[dt_gap height=”10″][vc_text_separator title=”همکاران ما” title_align=”separator_align_center”][dt_divider style=”thick”]
 • سازمان حفاظت محیط زیست
 • پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی
 • اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی
 • اداره کل حفاظت محیط زیست کرمان
 • اداره کل حفاظت محیط زیست یزد
 • اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان
 • اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین
 • اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان
 • اداره کل حفاظت محیط زیست زنجان
 • اداره کل حفاظت محیط زیست سمنان
 • اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان
 • اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران
 • پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی (سال 1388)
 • باغ وحش تهران