به منظور حفاظت از سياهگوش، با همکاری سازمان حفاظت محيط زيست و گروه متخصصين گربه سانان اتحاديه جهانی حفاظت IUCN برنامه های مطالعاتی و آموزشی آغاز گرديد. سياهگوش يکی از ناشناخته ترين گربه سانان کشور به شمار می رود که اطلاعات مدونی چندانی درخصوص پراکنش و جمعيت آن در دست نمی باشد. از اين رو، از سال 1386 مطالعات جامعی درباره اين گونه شروع شده است. در فاز نخست، بيش از 160 گزارش از حضور اين جانور از سرتاسر کشور گردآوری گرديد تا مبنای تهيه نقشه پراکنش آن برای برنامه ريزی های آتی باشد. براين اساس، احسان محمدی، زيست شناس حيات وحش و مسئول اين پژوهش از سوی گروه متخصصين گربه سانان اتحاديه جهانی حفاظت به مدت يک ماه به مرکز KORA در کشور سوئيس که معتبرترين مرکز مطالعات سياهگوش در اروپا می باشد دعوت گرديد تا با تجربه های علمی و عملی روز برای حفاظت از اين گربه سان آشنا شود. او در اين بازديد از زيستگاه های اين گونه در محدوده آلپ بازديد نموده و با متخصصينی که در زمينه های مختلف مربوط به حفاظت از اين گونه فعاليت دارند، ملاقات و تبادل نظر نمود.

درحال حاضر، انجمن يوزپلنگ ايرانی درحال انتخاب يک سايت مطالعاتی برای برآورد جمعيت سياهگوش با استفاده از دوربين های تله ای و همچنين راديوتله متری آنها در غرب کشور می باشد. نخستين گزارش از دستاوردهای مطالعات صورت گرفته طی 2 سال گذشته نيز تدوين گرديده که به زودی منتشر خواهد شد. 

 

 

 

سياهگوش در پناهگاه حيات وحش انگوران، عکس از اداره کل حفاظت محيط زيست زنجان