در ادامه فعالیت‌های آموزشی انجمن با هدف تنویر افکار عمومی و کاهش تعارض مردم محلی با حیات‌وحش منطقه، جشنواره‌های نیم روزه‌ای در روستاهای منطقه الموت غربی در استان قزوین اجرا شد. هدف از برگزاری این برنامه ها، آشنا نمودن پلنگ با مردم محلی و ترغيب آنها به گزارش دهی به محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین درصورت بروز تلفات برای دامهای اهلی بود.

این برنامه با مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین و سرمحیط بانی منطقه الموت غربی در سه روستا‌ی سوگاه، تلاتر و هیر در منطقه رودبار شهرستان الموت غربی در استان قزوین برگزار شد.

استان قزوين يکی از مهمترين حوزه های زيستگاهی پلنگ در ايران به شمار می رود که طی سالهای اخير با تلاش کارشناسان و محيط‌بانان اين استان، وضعيت اين جانور موردپايش و بررسی قرار گرفته است که نتايج اين مطالعات توسط کارشناسان اداره کل برای مردم تشريح شد. دو محدوده الموت و طارم مهمترين حوزه‌های زيستگاهی پلنگ در استان قزوين به شمار می‌روند. با بکارگيری فناوری دوربين های تله‌ای، برای نخستين بار در اسفند 1388 اين جانور در اين استان ثبت گرديد که ماده ای بالغ بوده است.

با توجه به اطلاعات موجود، ظاهرا پلنگ در سال‌های اخير بخش عمده‌ای از طعمه خود را با حمله به دام‌های اهلی بدست می‌آورد و همين امر باعث نگرانی مردم و خسارت‌های مالی به آنها شده است. خوشبختانه اداره کل حفاظت محيط زيست برنامه منظمی برای بررسی موارد اين چنينی و پرداخت خسارت‌ها و هزينه‌ها دارد که از آن بايستی به عنوان يک برنامه پيشرو در کشور ياد کرد، چون کمتر استانی به صورت سيستماتيک وارد برنامه جبران خسارتCompensation که یک روش رایج در بسیار از کشورهاست، شده است. جشنواره های آموزشی برگزار شده تلاش داشت تا ارتباط نزدیک تری میان مردم و محیط بانان برقرار نموده و درکنار افزایش اطلاعات مردم درباره پلنگ، برنامه جبران خسارت این اداره کل را به مردم محلی معرفی نماید.

مناطق کوهستانی الموت و طارم، مهمترين زيستگاه های پلنگ ايرانی در استان قزوين محسوب می شوند که تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست قرار دارند، ولی بدون شک آينده اين گربه سان زيبا در اين استان بدون همراهی مردم و مسئولين تضمين نخواهد شد.

از این رو و به منظور تکميل اين اقدامات حفاظتی، میتوان با استفاده از برنامه‌های آموزشی و تنوير افکار عمومی  کمک قابل توجهی به آشنايی مردم با اين گونه ارزشمند و حفظ آن در يکی از مهمترين سنگرگاه‌های پلنگ ايرانی در حوزه البرز نمايد. اجرای نمایش پلنگ ایرانی در روستاها،فرصتیبودتااهالیروستاازریشسفیدانتاجوانان،ازمردانتازنان،به تماشای فیلم‌های آموزشی کوتاه درباره پلنگ ایرانی بنشینند و به صحبت‌های کارشناسان محیط‌زیست قزوین درباره ارزش‌های منطقه الموت و تلاش های سازمان حفاظت محیط‌زیست گوش فرا دهند. همچنین نمایش عروسکی «پلنگ ایرانی» که پس از تجربه موفق نمایش «دردسرهای یوزپلنگی» تهیه شد، در این برنامه به اجرا درآمد. در انتهای برنامه نیز فرصتی برای گفتگوی رودرروی اهالی با کارشناسان درباره حیات وحش و تاثیر آن بر زندگی اهالی فراهم شد.

 

 

 

Alamout1.jpg

 

 

Alamout2.jpg

 

معرفی یافته های پژوهشی توسط کارشناس اداره کل محیط زیست برای مردم

 

 

 

Alamout6.jpg

 

 

Alamout3.jpg

 

 

Alamout7.jpg

 

معرفی برنامه های حفاظتی اداره کل محیط زیست قزوین توسط معاونت محیط طبیعی استان

 

 

Alamout4.jpg

 

 

Alamout5.jpg

 

گفتگوی اهالی و طبیعت دوستان برای همکاری با محیط بانان