به مناسبت سال 1389 به عنوان سال پلنگ، پرونده ای درباره پلنگ ايرانی به قلم بيژن فرهنگ دره شوری و محمدصادق فرهادی نيا در ماهنامه “همشهری سرزمين من” شماره 9 (اسفند 1388) به چاپ رسيده است. در اين پرونده، دره شوری خاطرات برخورد خود با پلنگ را طی ده ها سال حضور در طبيعت ايران به رشته تحرير درآورده است. فرهادی نيا نيز نتايج سالها مطالعه صورت گرفته در کشور همراه با داستانهايی که از اين گربه سان بزرگ در ميان مردم نقل می شود را نگارش نموده است.