پانزدهمین سمینار حیات وحش

پانزدهمین سمینار حیات وحش توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی در روز یکشنبه 27 بهمن ماه 1392 در محل سالن اجتماعات انتشارات فنی ایران برگزار گردید. در این سمینار 25 نفر از علاقمندان و کارشناسان شرکت داشتند.
در بخش ابتدایی آقای دکتر محمد رضا آصف از تنوع زیستی قارچهای ایران صحبت کردند. طبق گفته های ایشان امروزه نظریه بالاتر بودن تعداد گونه های حشرات از قارچ ها رد شده است و حشرات جای خود را به قارچ ها داده اند. گفته می شود که در جهان 5 میلیون گونه قارچ وجود دارد که از میان آنها 3500 گونه در ایران زیست می کنند. از این تعداد نیمی قارچ های میکروسکوپی و نیمی ماکروسکوپی می باشند.
قارج های ماکروسکوپی از نظر عملکرد به دسته های قارچ های خوراکی، سمی، دارویی، روانگردان، بیماریزای گیاهی، میکوریز، صنعتی و … تقسیم می شوند. نکات قابل توجهی در این سخنرانی وجود داشت مانندحضور سمی ترین قارچ دنیا در ایران به نام قارچ سمی فنجان مرگ (Dead cup)، غیر قابل تشخیص بودن قارچ های سمی از غیر سمی در ظاهر و متعاقب آن رتبه اول ایران در علت مرگ به دلیل خوردن قارچ های سمی؛ یا حضور قارچ های اکتو میکوریز در جنگل ها جهت بقای درختان جنگل. در صورتیکه این قارچ ها از بین روند درختان هم از بین خواهند رفت زیرا این قارچ مواد غذایی مورد نیاز را دریافت کرده و به ریشه می رساند؛ از این ویژگی میتوان در احیای جنگل ها هم بهره جست.
بخش دوم به رژیم غذایی گرگ ها و دخالت انسانها در آن تعلق داشت که توسط خانم مهدیه طورانی ارائه گشت. در طی مطالعات انجام شده در منطقه شکار ممنون مرور یزد 86 نمونه سرگین از مجموع 124 سرگین آنالیز شده اند که 36% از آنها زمستانه و 64% تابستانه بوده اند. منطقه مورد مطالعه دارای 160 گوسفند وحشی و 20 عدد کل و بز می باشد که در احاطه مرغداری هاست و ضایعات مرغداری ها در منطقه به صورت غیرقانونی رها میشود علاوه بر آن دام هم وارد منطقه می شود، سم گذاری می شود و… .
نتایج به صورت کمی و کیفی بدست آمده است که براساس آن بخش عمده رژیم غذایی گرگ را در آن منطقه ضایعات مرغداری ها تشکیل داده و خرگوش فقط در سرگین های تابستانه و حشرات در سرگین های زمستانه یافت شده است و نکته جالب اینکه تنها در دو نمونه سرگین آثار و بقایای دام وحشی پیدا شده است و این نشان از تاثیر بالای نقش انسان در رژیم غذایی این گونه دارد.
این نشست ها به صورت ماهیانه و با همکاری انتشارات فنی ایران و سایت زیست بوم برگزار می گردد.