زمستان جاری، فصلی پرکار برای اعضای تیم تئاتر آموزشی انجمن بود. با همکاری باغ وحش تهران، بازدیدکنندگان در تعطیلات پایان هر هفته این فرصت را داشتند تا بتوانند با دو گونه جانوری ایران بیش از پیش آشنا شوند: یوزپلنگ آسیایی و پلنگ ایرانی. این دو گونه موضوع دو تئاتر آموزشی هستند که طی دو سال گذشته توسط تیم مربوطه در انجمن یوزپلنگ ایرانی برای آشنایی عموم مردم ایران با گونه ها طراحی و تولید شده اند. برای آشنایی بیشتر با فعالیتهای انجام گرفته در باغ وحش تهران، گزارش زیر را دریافت نمایید. در اینجا تیم آموزشی انجمن از خانواده محترم سامان گلریز و همچنین مسئولین باغ وحش تهران برای همکاری در برگزاری این سلسله برنامه های آموزشی تشکر و قدردانی می نماید.

دریافت گزارش تصویری تئاترهای آموزشی در باغ وحش تهران

 

 2-Taher-Del  

6-Maleki