بررسی ابعاد مختلف اکولوژيک گرگ در پارک ملی و پناهگاه حيات وحش قمشلو به پايان رسيد. اين مطالعه که از تابستان 1386 آغاز شده بود، به مطالعه ساختار جمعيتی اين طعمه خوار و همچنين اکولوژی تغذيه اين جانور در اين منطقه پرداخته است. مطالعه مذکور حاصل تلاش مشترک انجمن يوزپلنگ ايرانی، اداره کل حفاظت محيط زيست اصفهان و پژوهشکده علوم محيطی دانشگاه شهيد بهشتی است.

جمعيتهای مناسب از سمداران بخصوص آهو و قوچ و ميش منابع غذايی مناسبی را برای گرگها در اين منطقه فراهم آورده اند و در کنار کل و بز، طعمه های گرگ را در اين منطقه تشکيل می دهند. به علاوه، خرگوش و پرندگان نيز طی بررسی بيش از 100 سرگين گرگ در اين منطقه يافت شدند. مصاحبه با مردم محلی نشان از فراوانی گرگ در اين منطقه طی دهه گذشته نسبت به پيش از آن دارد که احتمالا با افزايش جمعيت طعمه ها در سالهای گذشته نسبت به سالهای دور مرتبط باشد.

نتايج اين مطالعه حاکی از تراکم بالای گرگ در اين منطقه بوده بطوريکه نتايج سرشماری گرگها براساس رديابی روی برف در زمستان نشان از حضور 50 تا 70 گرگ در اين منطقه دارد. لازم به ذکر است که رديابی روی برف رايج ترين شيوه سرشماری گرگها در دنياست.

گرگ خاکستری يکی از مهمترين گوشتخواران بزرگ جثه ايران محسوب می شود که به علت گستردگی پراکنش آن در کشور، کمتر مورد توجه قرار گرفته و از همين، جمعيت آن در بسياری از مناطق روبه کاهش اساسی است. اين مطالعه تلاشی جدی برای بررسی ابعاد مختلف اکولوژيک اين جانور در يکی از زيستگاه هايی که طعمه خوار غالب محسوب می گردد می باشد.