مطالعه و پايش يوزپلنگ در منطقه حفاظت شده و پارک ملی سياه کوه اردکان، با همکاری انجمن يوزپلنگ ايرانی، پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي و اداره کل حفاظت محيط زيست استان يزد آغاز شد. در اين مطالعه که از ارديبهشت سال جاری شروع شده، با نصب دوربين های تله ای در نقاط مختلف منطقه و تحليل و بررسی عکس های گرفته شده، جمعيت يوزپلنگ در منطقه تخمين زده خواهد شد. در اين منطقه، نخستين بار سال گذشته بود که محيط بانان موفق شدند بصورت دستی از يک خانواده 4 تايي يوزپلنگ عکاسی کنند. در اقدامات بعدی 3 بار ديگر از يوزپلنگ در اين منطقه عکاسی شد. بررسی های اوليه و تطابق خال ها نشان داد يک يوز ماده که سال های گذشته در پناهگاه حيات وحش دره انجير از آن عکاسی شده بود، اکنون با توله های جديد خود به سياهکوه اردکان آمده است. بدين ترتيب منطقه سياه کوه اردکان به عنوان زيستگاه جديد يوزپلنگ های آسيايي مطرح شد. به همين دليل و در راستای هدف بلند مدت پايش جمعيت يوزپلنگ های آسيايي، مطالعه بروی جمعيت يوزپلنگ ها در اين منطقه آغاز شد. در تلاش های اوليه، دوربين های تله ای موفق شده اند از 10 گونه پستاندار منطقه عکاسی کنند که شامل گرگ، شاه روباه، روباه شنی، کاراکال، گربه وحشی، قوچ و ميش، کل و بز، جبير، تشی و خرگوش می باشند.

منطقه سياه کوه با داشتن توپوگرافی مناسب و جمعيت بالای گياهخواران، زيستگاه مناسبی برای يوزپلنگ به شمار می رود. تلاش برای ثبت عکس های بيشتری از يوزپلنگ در اين منطقه ادامه دارد.