هواپیمای یوزپلنگی

نقش یوزپلنگ بر روی هواپیما
هواپیمای یوزپلنگی معراج