هواپیمای یوزپلنگی

هواپیمای یوزپلنگی معراج
نقش یوزپلنگ بر روی هواپیما