از يك پلنگ در منطقه حفاظت شده كوه بيرك سيستان و بلوچستان عكسبرداري شد. بنا به اعلام اداره كل حفاظت محيط زيست سيستان و بلوچستان، در تاريخ 3 فروردين 1387 اين پلنگ به دام دوربينهاي تله اي در محدوده ايرندگان در حوزه استحفاظي شهرستان خاش افتاد.

منطقه حفاظت شده كوه بيرك با وسعت حدودا 70 هزار هكتار در جنوب شرقي كشور واقع شده و يكي از مهمترين زيستگاه هاي پلنگ در كشور به شمار مي رود. در سال گذشته، تيمي از انجمن يوزپلنگ ايراني نيز مطالعاتي را در بخش مركزي اين منطقه حفاظت شده در حوزه استحفاظي شهرستان سراوان آغاز نمود. به تازگي نيز گزارشي از مشاهده يك پلنگ همراه با دو توله توسط مردم محلي در اين منطقه بدست آمده كه اميدواركننده است.

درحال حاضر متخصصين علوم رده بندي درخصوص وضعيت آرايه شناختي پلنگ درجنوب شرقي ايران عقيده واحدي ندارند، بطوريكه برخي آنرا پلنگ ايراني و برخي ديگر آنرا نزديك تر به پلنگهاي هندوستان مي دانند. براساس آخرين مطالعات ژنتيكي، تمامي پلنگ هاي غرب آسيا (به استثناي شبه جزيره عربستان) از زيرگونه پلنگ ايراني هستند.