به منظور به روز رسانی بانک اطلاعات مربوط به پلنگ ايرانی در دنيا که با نام “شجره نامه بين المللی پلنگ” شناخته می شود، انجمن يوزپلنگ ايرانی از سوی برنامه اروپايی تکثير و حفاظت پلنگ ايرانی EEP” به عنوان نماينده ايران انتخاب گرديد. درحال حاضر، 6 پلنگ در مراکز و باغ وحش های ايران زيست می کنند که 4 ايرانی بوده و از طبيعت گرفته شده اند. براين اساس، پلنگهای ايرانی موجود در باغ وحش ايران وارد بانک اطلاعات مربوط به اين زيرگونه در سطح اروپا شده و وضعيت آنها ازلحاظ شجره شناسی و موقعيت فعلی آنها ثبت و در سالهای آينده به صورت مرتب به روز رسانی خواهد شد.

برنامه اروپايی تکثير و حفاظت گونه ها EEP” در باغ وحش های اروپا از سال 1985 راه اندازی شده و هر گونه توسط يک باغ وحش که خود زيرمجموعه ای از “اتحاديه باغ وحش ها و آکواريوم های اروپا EAZA” است، مديريت و راهبری می شود.

پلنگ ايرانی يکی از 5 زيرگونه پلنگ ايرانی موجود در باغ وحش های اروپا می باشد که برنامه های مديريتی برای حفظ خلوص و تنوع ژنتيکی آنها در باغ وحش های مختلف برای آنها اجرا می گردد. اين زيرگونه ها عبارتند از پلنگ آمور، پلنگ عربی، پلنگ سری لانکا، پلنگ شمال چين و پلنگ ايرانی.

در حال حاضر، حدود 100 پلنگ ايرانی در بيش از 45 باغ وحش در سرتاسر اروپا وجود دارد. ولی به دليل آنکه اين جمعيت از 9 فرد والد در سالهای گذشته حاصل شده اند، تنوع ژنتيکی آنها کاهش يافته و درون آميزی به يک نگرانی مهم در ميان باغ وحش ها بدل شده است. هدف از راه اندازی اين برنامه و به روز رسانی شجره نامه بين المللی برای تمامی گونه ها ثبت منشأ هر فرد، سن، زاده ها و جلوگيری از هيبريدشدن ميان گونه ها و زيرگونه هاست. در برخی موارد نيز باغ وحش های مختلف در قالب برنامه های مشترک، از افرادی که از خلوص ژنتيکی بالايی برخوردارند برای بدست آوردن زاده هايی با خلوص ژنتيکی مناسب استفاده می شود.

پلنگ ايرانی يکی از جانوران موردعلاقه باغ وحش ها بوده و تجربيات متعددی در زمينه زادآوری آنها در اسارت وجود دارد. بطوريکه حتی در برخی موارد باغ وحش ها موفق به زادآوری آنها با استفاده از نرهايی با سن 20 سال هم شده اند.

 

يک جفت پلنگ ايرانی در باغ وحش آمرسفورت هلند