به منظور آشنايی مردم محلی با پلنگ و نيازهای بوم شناختی آن، برنامه آموزشی برای اهالی يکی از روستاهای اصلی حوزه منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی که در در قلب زيستگاه پلنگ اين منطقه واقع گرديده، اجرا شد. در اين برنامه بيش از 150 نفر از اهالی روستا که عمدتا دامدار بودند شرکت داشته و درکنار پخش فيلمهايی از پلنگ، برای حضار در اين خصوص سخنرانی شد. لازم به ذکر است که از ابتدای تابستان تاکنون حداقل 5 گاو در بخشهای مختلف منطقه توسط پلنگ ازپادرآمده و همين امر باعث ناراحتی عموم مردم درباره پلنگ شد. در اين برنامه آموزشی نکاتی درباره پلنگ به مردم آموزش داده شد و پيامدهای طبيعی شکار پلنگ و حذف آن از طبيعت موردبحث قرار گرفت.

منطقه حفاظت شده البرز مرکزی يکی از مهمترين سنگرگاه های پلنگ ايرانی محسوب می شود که جمعيت پويايی از اين گربه سان را در خود جای داده است. ليکن جمعيت پلنگ در اين منطقه در سالهای اخير به شدت تحت فشار بوده است. انجمن يوزپلنگ ايرانی از سال 1385 تاکنون به مدت 6 سال درحال مطالعه در اين منطقه می باشد. براساس مطالعات انجام شده بخش قابل توجهی از رژيم غذايی پلنگ در اين منطقه را دامهای اهلی تشکيل می دهد. از اين رو، هر سال حداقل 2-1 پلنگ توسط مردم محلی شکار می شود، بطوريکه 3 نر و 3 ماده بالغ طی سالهای اخير به صورت مستند ازپادر آمده اند. همه اين موارد نشان دهنده يک وضعيت بحرانی برای پلنگ های البرز می باشد که نيازمند توجه جدی سازمان حفاظت محيط زيست می باشد. درحال حاضر انجمن درحال توليد يک مجموعه مستند دوقسمتی درباره حيات وحش البرز می باشد که قسمت نخست آن به وضعيت پلنگ می پردازد تا از اين طريق بتوان به جمعيت بالای انسانی که در روستاهای داخل و اطراف اين منطقه آموزش داده و اهميت حضور پلنگ برای همه تبيين گردد. اين فيلم در پاييز سال جاری برای نمايش آماده بوده و با تهيه کنندگی و کارگردانی فتح الله اميری و با حمايت صدا و سيمای مرکزی مازندران توليد می شود.