بيست و يک سازمان و مؤسسه دولتی و غيردولتی خود را برای برگزاری پنجمين جشنواره روز حفاظت از يوزپلنگ آماده می کنند. اين جشنواره که 16 تا 18 شهريور ماه در کاخ موزه گلستان برگزار می شود، با حضور غالب سازمانهای مردم نهاد مختلف از رونق خاصی برخوردار بوده و منتظر حضور همه علاقمندان و کارشناسان می باشد. درکنار اين جشنواره، کاخ موزه گلستان نمايشگاهی از تصاوير تاريخی حيات وحش موجود در عکاسخانه اين کاخ برای بازديدکنندگان برگزار خواهد نمود. برگزاری جشنواره روز حفاظت از يوزپلنگ از سال 1386 با هدف آشنايی عموم مردم ايران با يوزپلنگ و اهميت حفاظت از آن آغاز گرديد و امسال نيم دهه از عمر خود را پشت سر می گذارد.