چهارمين شماره خبرنامه پلنگ ايرانی منتشر شد. در اين شماره مباحث مختلفی درباره پلنگ در ايران می خوانيد که عبارتند از:

  •   مطالعات صورت گرفته درباره پلنگ در ايران
  •     آموزش كارشناسان و دانشجويان در يزد
  •    نخستين پلنگ در اروپا
  •   بحران پلنگ در لرستان
  •   معرفی پارک ملی توران
    و…
  • علاقمندان به دريافت اين شماره و شماره های پيشين خبرنامه پلنگ ايرانی می توانند با مراجعه به بخش سال پلنگ در وب سايت، آنها را دانلود نمايند