کاروان نمايش آموزشی با عنوان “دردسرهای يوزپلنگی” عازم روستاها و شهرهای اطراف زيستگاه های يوزپلنگ در ايران شد. این نمایش آموزشی که در ارتباط با خطرات تهدید کننده زندگی یوزپلنگ های ایران است محصول بخش آموزشی انجمن يوزپلنگ ايرانی است که اولین بار خرداد ماه امسال در تهران اجرا شد و پس از آن چندین مرتبه در موزه تنوع زیستی داراباد تهران روی صحنه رفت.

در پاييز سال جاری، با همکاری “پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايی” اين برنامه آموزشی در روستاها و شهرهای حاشيه زيستگاه های يوزپلنگ اجرا می گردد. درنخستين گام، اين کاروان روز 26 آبان ماه در چوپانان (پناهگاه حيات وحش عباس آباد) به اجرای برنامه خواهد پرداخت و پس از آن طی روزهای 27 و 28 آبان ماه در خرانق (پناهگاه حيات وحش دره انجير) و رباط پشت بادام (مابين نای بندان و دره انجير) حضور خواهد داشت. مياندشت، توران و پارک ملی کوير در هفته های آتی ميزبان اين کاروان آموزشی هستند.