حفاظت دست اندرکاران مختلفی اعم از مدیران، محیط بانان، پژوهشگران و… دارد. در صورتیکه بخواهیم به حفاظتی موثر دست پیدا کنیم، لازم است تا تمام اطلاعات بین این دسته های مختلف بطور یکسان به اشتراک گذاشته شود. به منظور دستیابی به این مهم، انجمن یوزپلنگ ایرانی داده هایی را که طی سال 1400 در زیستگاه های مورد پایش خود بدست آورده بود با محیط بانان توران به اشتراک گذاشت. این امر از گذشته به عنوان یک رکن مهم و الزامی در انجمن مورد توجه قرار داشته است.
روز یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 محیط بانان مناطق تحت حفاظت ذخیره گاه زیست کره توران در جریان نتایج حاصل از مطالعاتی که خود در بدست امدن آنها نقش داشته اند، قرار گرفتند. همچنین برنامه ریزی سال جدید نیز با مشورت آنان انجام گرفت.