کتاب درس‌آموخته‌های انجمن یوزپلنگ ایرانی

کتاب آن‌چه آموختیم: آموزش و ترویج و مشارکت مردمی برای حفاظت از حیات وحش در ایران منتشر شد. این کتاب، دربرگیرندۀ بخشی از یافته‌ها و آموخته‌های انجمن یوزپلنگ ایرانی در طیفی از فعالیت‌ها با مردم است که در فاصلۀ سال‌های 1381 تا 1395 به دست آمده‌اند. کتاب آن‌چه آموختیم با حمایت مالی گروه مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) توسط انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان منتشر شده و نویسندگان آن، صفورا زواران حسینی و احسان محمدی مقانکی هستند.

کتاب آن‌چه آموختیم، شامل سه فصل اصلی «ترسیم طرح و برنامه‌ریزی»، «اجرا» و «پایش و ارزشیابی» می‌شود که هر یک بر راهکارهایی برای پیشبُرد حفاظت از حیات وحش در ایران تمرکز دارند. افزون‌بر این، دو پیوست شامل چکیده‌ای از طرح‌های انجمن یوزپلنگ ایرانی و درست‌اندرکاران آن که در این کتاب از آن‌ها بهره گرفته شده و واژه‌نامه نیز در پایان کتاب وجود دارند. در پیشگفتار نویسندگان کتاب می‌خوانیم:
«ایدۀ نگارش این کتاب در یکی از روزهای مهرماه 1394 بین ما شکل گرفت… آن‌چه در ابتدا صرفاً استخراج محتوا از گزارش‌ها و مستندان طرح‌های انجمن می‌دانستیم، به طرحی بلندپروازانه و نیازمند درنگ بیشتر تبدیل شد که پی‌ریزی آن بدون وقف‌کردن زمانی طولانی، ممکن نبود… هدف ما از نگارش این کتاب، ارائۀ برخی روش‌های «کار با مردم» برای حفاظت از حیات وحش ایران با نگاه ویژه به تجربه‌های انجمن است… این کتاب را راهنمایی دیده‌ایم که با کمک آن فهم خود را از مفاهیم و روش‌هایی که در طرح‌های انجمن استفاده شده‌اند به مخاطب ارائه دهیم… در کنار این، تلاش کردیم نگاهی به روند انجام بعضی از این فعالیت‌ها در انجمن نیز داشته باشیم تا بخشی از آن‌چه را که در سَمَنی فعال در زمینۀ حفاظت از حیات وحش در ایران می‌گذرد نیز شرح دهیم… مخاطبان این کتاب را به نیروها و همکاران انجمن محدود نمیدانیم و باور داریم این کتاب، راهنمایی است مقدماتی برای طراحی، اجرا و ارزیابی فعالیت‌های آموزشی، ترویجی و مشارکت مردمی برای حفاظت از حیات وحش در ایران.»

نسخۀ دیجیتال این کتاب برای استفادۀ علاقمندان در تارنمای انجمن به رایگان در دسترس قرار گرفته است.