نتایج يک پژوهش نشان دهنده آنست که کمتر 20% کل وسعت لرستان برای زیست خرس قهوه ای مناسب است که از این میان، تنها یک سوم عرصه های زیستگاهی مناسب در سطح این استان تحت حفاظت قرار دارد. در لرستان، بررسی ها نشان دهنده تمایل خرس های قهوه ای به مناطق پرشیب و دوری آنها از سکونتگاه های انسانی برای اجتناب از مواجهه با انسان دارد. زادآوری خرس ها در اکثر مناطق استان پراکنده بوده و میانگین توله های همراه هر مادر، حدود 2 می باشد که مانند سایر جمعیت های شناخته شده خرس قهوه ای غرب آسیاست.

یافته های این پژوهش نشان دهنده لزوم توسعه مناطق موردحفاظت در سطح این استان برای تحت پوشش قرار دادن عرصه های زیستگاهی گسترده تر می باشد. خرس قهوه ای در بسیاری از کشورها به عنوان یک گونه پرچم شناخته شده و حفاظت از آن به دلیل داشتن نیازهای غذایی و زیستگاهی مختلف،  متضمن حفظ گونه ها و مناطق متنوعی می باشد. از همین رو، گسترده افزایش سطح مناطق حفاظت شده گامی اساسی درجهت تضمین امنیت زیستگاه های خرس قهوه ای و سایر گونه ها خواهد بود. خوشبختانه در سالهای اخیر توجه بیشتری به مناطق این استان شده و اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان به صورت جدی درحال افزیش مناطق تحت حفاظت خود می باشد.

این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود و احاطه شدن توسط سایر استانهای حوزه زاگرس از اهمیت بالایی برای حفظ تنوع زیستی برخوردار است. با این حال، تابحال به صورت مناسب مورد بررسی قرار نگرفته بود و همین فقدان اطلاعات باعث شد تا از سال 1389 به عنوان استان پایلوت برای اجرای برنامه ای درجهت توانمندسازی برای حفاظت از پلنگ و خرس انتخاب گردد. درهمین راستا، بررسی های گسترده ای با محوریت دو گوشتخوار بزرگ جثه، یعنی خرس قهوه ای و پلنگ ایرانی در سطح استان با همکاری 156 طبیعت دوستان، شکارچی و محیط بان از سرتاسر استان صورت گرفت. همچنین، بانک اطلاعات جامعی از مشاهدات این دو و تلفات آنها ایجاد گردیده و دراختیار اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان قرار گرفت تا با بروز رسانی آن بتوانند وضعیت این گونه در استان را مورد پایش قرار دهند.

پژوهش حاضر توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی و اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان با حمایت دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست انجام گرفت. در اینجا جا دارد از کلیه پرسنل این اداره کل و واحدهای تابعه که همکاری گسترده ای برای انجام این پژوهش داشتند، تشکر و قدردانی گردد.

Lorestan01.jpg

IMG_1133.jpg